Üzenőfal

39 thoughts on “Üzenőfal”

 1. A TÍZPARANCSOLAT IGÁJA

  Isten soha nem kérte számon csak a tíz parancsolatot választott népétől, hanem a Mózes által közvetített összes, 613 parancsolatot, ami a régi szövetséghez tartozott (vö. 2Móz 34:28; 5Móz 4:13; 5Móz 10:4), és nem utasított külön a tíz parancsolat és külön Mózes törvényeinek a megtartására, hanem egyben követelte meg az egészet! (vö. Malakiás 4:4) „A Tóra nem ismer szigorú határvonalat a Tíz ige és a következő fejezetek törvényei között. Isten akaratát fejezi ki mind.” (Mózes 5 könyve és a haftárák, Exodus 20,1-hez. Dr. Hertz. J.) [Ez a törvény akkori kihirdetésére vonatkozik, mármint az Isten akaratának a kifejeződése a Mózes törvényének a Krisztus halálig történő időszakára.]

  Nincs különbség erkölcsi vonatkozású parancsolatok között:
  3Móz 19:27 A ti hajatokat kerekdedre ne nyírjátok, a szakállad végét se csúfítsd el.
  3Móz 19:28 Testeteket a holt emberért meg ne hasogassátok, se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek. Én vagyok az Úr.
  5Móz 1:17 Ne legyetek személyválogatók az ítéletben: kicsinyt úgy, mint nagyot hallgassatok ki; ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené; ami pedig nehéznek tetszik nektek, én előmbe hozzátok, és én meghallgatom azt.
  Jak 2:9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.
  Jak 2:10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
  Jak 2:11 Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.

  A törvényszövetség elavult:
  Zsid 8:13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.
  Ef 2:14 Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,
  Ef 2:15 Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
  Ef 2:16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
  Ef 2:17 És eljövén, békességet hirdetett nektek, a távol valóknak és a közel valóknak.
  Ef 2:18 Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Krisztusban meghaltunk a /613/ törvénynek:
  Róm 7:4 Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
  A Mózes törvényéhez átok kapcsolódik, a tízparancsolat érvényességének a hangoztatásával az átok is érvényes, ha nem tartják be, de nem is képes rá senki, mert minden ember bukott természetű (vö. Jak 4:5; Róma 7:23-25), ennélfogva a tökéletes törvénnyel mindenki átok alá került.

  A MÓZES TÖRVÉNYE /BENNE A TÍZPARANCSOLAT/ BEKERÍTETTE, BŰNÖS ÁLLAPOTBA ZÁRTA AZ EMBERT, ezt nagyon fontos megérteni, amiből csak a Krisztusban való hit a kiút!
  2Kor 3:6 Aki alkalmasakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.
  2Kor 3:7 Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt:
  2Kor 3:8 Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?
  2Kor 3:9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata?
  Róm 11:32 Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett /bekerít, bezár/, hogy mindeneken könyörüljön.
  Gal 3:21 A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság.
  Gal 3:22 De az Írás mindent bűn alá rekesztett /bekerít, bezár/, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
  Gal 3:23 Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk egybezárva /bekerít, bezár/, az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
  Gal 3:24 Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Gal 3:25 De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
  Gal 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

  A tízparancsolat érvényességét hirdetőknek az üdvösséghez minden parancsot hibátlanul be kell tartaniuk, ami a cselekedetek általi üdvösség, és nem a kegyelem általi üdvösség útja: Gal 5:3 Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
  Gal 5:4 Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

  Az engedelmesség mércéje nem ahhoz a törvényhez való félreértelmezett hűség, amely alól Krisztus kihozta az embert, a keresztény hite nem a tízparancsolathoz való hűségen mérhető le – ahogy ezt az adventizmus tanítja!

  Jézus ugyanúgy nem törölte el életében /halála előtti szolgálatában/ a Mózes törvényét, mint nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot /halála előtti szolgálatában/, de a halála után más szempontok érvényesülnek:
  Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  Ján 12:47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

  A halála után mégis eltörlés van és kárhoztatás:
  Ef 2:15 Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; Kol 2:14 Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
  Ján 3:36 Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
  2Tim 4:1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
  Jel 19:11 És látám, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hívatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.

  Nem a tízparancsolathoz, hanem a Krisztushoz való viszony a mérce a keresztények számára az üdvösséghez. Az USZ-ben nincs szó a tízparancsolat követelményéről, ezért annak hasznosságára célzó egyházi nézőpontú felemlegetése egy burkolt módszer annak a szabadságnak a megtörésére, amelyet Krisztus által kapott a keresztény:
  Gal 5:1 Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Lásd: A keresztények a tízparancsolat alatt állnak? https://www.youtube.com/watch?v=xR6l87FiR_8

  Aki a markolatot emlegeti /10 p. = kövekbe vésett betű, a halál szolgálata/, a kardot is emlegeti /603 pl./, mert a markolathoz egy kard is tartozik /613 p./! Míg az adventizmus szerint a kettő nem tartozik egybe, ezért is emlegetik külön a tízparancsolatot, hogy nem tartozik Mózes törvényéhez /a szövetség könyvéhez/. Ez az állítás Isten törvénye tekintélyének a csökkentése, ami nem keresztényi álláspont, hanem veszélyforrás, ami már az első százban is felütötte a fejét:
  Apcs 15:10 Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát /a törvény átka alá kerülés igáját/ tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? A világon kb. 20 millió adventista mégis magára veszi ezt az igát, sőt még állítja is, hogy őt védelmezi a tízparancsolat /mert még most is érvényes, örök erkölcsi alaptörvény az egész világ számára/. Ön felismeri, hogy ez mennyire nem így van?!
  Kapcsolat: eurogrelle@gmail.com
  További írások:
  https://adventistaamokfutas.blogspot.com/2019/10/azadventistak-harmas-angyali-uzenete.html

 2. Névtelen

  áldjon az Úr bennünket jókedvvel bőséggel, s jóegészséggel.imát szeretnék kérni az utazókért megg az utonlevőkért, a jótevőinkért, a jóakaratuakért, a családokért,a hitterjedéséért, a gyermekekért, a szüleikért, nagyszüleikért, rokonokért, főleg a zsuzsákérrt.Isten éltessen mindnyájunkat, gyógyulásokért hálaima és köszönet.enczné marika

 3. varga zoltán

  jonapot !!tüzelövasarlasban kérek segitséget!majusban megmütöttek herezacskot lágyrészt péniszt,,, juliusban annak helyén kialakult egy sipoly szeptembertöl a sipolyboll log egy kb 20 cm elhalt szövet ,,, dolgozni emelni hajolni nem igazan tudok ez miatt//ezek allitolag a magas cukor betegség miatt alakult ki//feleségem közmunkan dolgozik37ezer ft fizetés//nekem ha dolgozok 41ezer ft a fizetés két tartozast von végrahajto//kérem segitsenek tüzelöben török péter sajokaza fatelep 20 324 3966) vagy fabian lajos sajovelezd fatelep 20 958 58 52//VARGÁNÉ SZÜCS CSILLA ERSTE BANK 116 00006 00000000 2576 6862 //AMENNYIBEN TÜZELÖBEN NEM TUD GYOGYSZEREKBEN SEGITSEN ,,,BÉRESCSEPP C-VITAMIN ,MULTIONE TABLETTA MILLGAMMA KÖSZÖNÖM ELÖRRE IS//FIAM 20 ÉVES ALBÉRLETBEN LAKIK KAZINCBARCIKÁN//NAGYOBBIK FIAM CSALÁDJA VAN

 4. Janás vanessza

  Szép napot kívánok én segítséget szeretnék kérni egyedül nevelem 2 kisfiamat a egy szobát bérlek ahol a kisfiaimal vagyok.
  Sajnos a munka helyem megszünt válságos helyzetbe kerültünk.
  Nem tudom ki fizetni ahol vagyunk szoba bérleti díját ami 40000 ezer forint.
  A tulajdonos hétvégéig vár ha nem tudom ki fizetni a szoba bérleti díját akkor fel bontja a bérleti szerződést kérem segítsenek rajtunk
  Elérhetőségem :06706782099

 5. Tóth Csaba

  Kedves Testvérek !
  Vince Gábor engedélyével teszem fel a kérésemet.
  Karanténban is dolgoztam végig és volt egy olyan hónap amikor áruba kaptuk meg a fizetésünket.Nem alkohol és nem cigaretta mert erről szó sem lehet.
  Ezek inkább otthoni dolgok.Amennyiben érdekel kérlek ad meg az email címedet és szívesen elküldöm a listát a fotókkal együtt.

  Az Úr áldása legyen veletek és kísérje utatokat.
  Tóth Csaba

  1. istentiszteletekonline

   Kedves Robi!

   Ahogy az “Információk” menüpontban is olvasható:

   “Az Istentiszteletek online azzal a céllal jött létre, hogy az interneten élőben közvetített istentiszteleteket egy központi felületről tegye elérhetővé, ezzel segítve mindazokat, akiknek nincs lehetőségük az eseményeken személyesen részt venni. Az oldal nem tárol vagy sugároz felvételeket, csupán a feltüntetett gyülekezetek hivatalos weboldalain szereplő közvetítéseket gyűjti össze.”

   1. Továbbra sem értem miért segítenénk hozzá valakit más felekezetek (teljesen más) tanításához?

    1. istentiszteletekonline

     Nem teljesen világos, hogy jelen diskurzusban mi fedi le a “más felekezetek” kifejezést. Ez egy keresztény oldal, ahová felkerülhet bármilyen keresztény gyülekezet, ahol van rendszeres online istentisztelet közvetítés. Hogy ki, melyik gyülekezet közvetítésébe kíván bekapcsolódni, azt a kedves látogatók lelkiismereti szabadságára bízzuk.

 6. Tisztelt Olvasó!
  Összességében57000ftból élek szeretnék kérni elektromos triciklit amivel járhatom a kmreket szükségem volna még egy laptopra mobil wifi routerrel munkához

 7. Tisztelt Cím!
  Édesanyám halála óta 57000Ftból tartom fen magam szeretnék kérni tüzelő (briket) egyéb esetleg anyagi-tárgy támogatást.4135 Körösszegapáti Kossuth 41
  36303126873

  Tisztelettel

 8. Tisztelt Olvasó!
  Kis pénzből élek mindösdzesen 57000ftból téli tüzelőnek is nagy hasznát venn3m briketbármi más támogatásnak is örűlnék édesanyám halála óta magam vagyok
  Körösszegapáti kossúth 41

 9. varga zoltán

  JONAPOT!!ERDEKLODNEK HOGY KOZZZUZEMI SZAMAL FIZETESEBEN TUDNAK E SEGITENI? VILLANYSZAMLA 7000 FT VIZ ELMARADT 6 EZER FT))TV TELEFON NET 13 EZER FT 16 NAPIG VOLTAM KORHAZBA HEREN FOLYAMATOS MAGS CUKOR MIATT TALYOG ALAKULT KI ARRA MUTOTTEK 17 EN ENGEDTEK HAZA ,,CSALAD JART BE NAPONTA UTAZAS 2500 FT VOLT …JELENLEG KAZINCBARCIKARA ILL… MISKOLCRA JAROK KOTOZESRE VARGA ZOLTAN VADNA SZABADSAG TER 15 VAGY VARGANE SZUCS CSILLA ERSTE BANK 116 00006 00000000 2576 6862 ha lehet kuldjenek mar PRONTOSAN SEBFERTOTLENITO GELT 70 5189043 van egy sipoly lagyreszen ahol a het db dren volt

  lagyreszt peniszt herezacskot mutottek TALYOG VOLT A CUKORBETEGSEG MIATT ILL.. NEHEZ FIZIKAI MUNKA MIATT EMELEs

  tüzelö segitség kérés ha lehet fabian lajos sajovelezd fatelep20 9585852

  vagy török péter sajokaza 20 324 3966
  vargazoltan243@gmail.com

 10. madolna.csapo

  nem.lehet.fogni.miota.ajutuba.tetek.ki.irja.sajnaljuk.ez.avideo.nem.elreto.marita.iten.azutolsonal.is.nem.tudom.ki.irni.mert.le.van,raadva,abilentyu.koszonom

 11. madolna.csapo

  nem.lehet.elerni.akozvetitest.miota.ajube.tetek.mert.oda.teszem.ki.irja.sajnaljuk.ez.avideo.nem,elereto.marita.kerem.nem.tudom.kiirni.abetuket.nem.menek.azok.abilentyuek.koszonom.

 12. 2016-05-29 ota nagyon megvaltozott a velemenyem az Aradi baptista gyulekezetrol…inkabb ugy mondanam pontosabban hogy a lelkipazstor ur-rol ha lehet urnak nevezni… sikerult kirobantani egy csaladi botranyt… hajra lekipasztor ur csak igy tovabb a kepmutatassal biztossan menybe fog jutni… ha legkozelebb 50 eves hazassagi efordulora keszul es kiemeli az egyik gyereket akkor jo lenne a masiknak a nevet is tudni “legalabb”nem makogni a szoszéken… kérdesem is lenne….abraham ateista volt )))) mert akinek on a csaladfajat probalta ismertetni hat neki mas vallasa van ))))) ha ide jutott a baptista vilag koszonom szepen nem kerek belolle en megprobalok ember mardni es nem arra fordulok ahonnan fuj a szel tisztelettel Kiss Erno…

 13. Az öngyilkosság az bűn. Viszont ha valaki például házi gombakrém levest készít a helyi erdőből szedett gombákból amit Isten teremtett és adott. Persze kellő hittel elkészítve mivel nem ismerem a gombafajokat, majd ezt megéve ha meghalok gombamérgezésben az minek számít? Főleg,hogy tudom hogy akár meghalhatok.

  1. Istentiszteletekonline.hu

   Erkölcsi tekintetben az öngyilkosság egyik előfeltétele a szándékosság. Meglátásom szerint a fent említett eset, vagyis a gombák válogatás nélküli elfogyasztása inkább tekinthető felelőtlenségnek, meggondolatlanságnak, és ezekből bekövetkező balesetnek, mintsem öngyilkosságnak.

 14. Nagyon sokat jelent szamomra miota felfedeztem ezt az oldalt, es Istentiszteleteket hallgthatok.
  Az Ur aldja meg mmunkatokat,
  szerettettel
  Maria

  1. Istentiszteletekonline.hu

   Kedves Mária!
   Örömmel üdvözöljük az oldal látogatói között! Köszönjük a biztató visszajelzést!
   Minden jót kívánunk!

 15. Jónapot én nem hozzászólni szeretnék ,hannem gyógyító imát szeretnék egy 13 éves kislanyért

  1. Istentiszteletekonline.hu

   Kedves Tímea! Imáinkba foglaljuk a lányt. Minden jót kívánunk!

 16. Szekely E.

  Az Ur gazdag aldasat kivanom a Zilahi Gyulekezet szamara,de kulonosen aldja meg az Ur azt a testvert,aki a ma delelotti Istentiszteletett kozvetitette,mert a kozos enekek nem maradtak el.Ez engemet is sok aldasban,oromben reszesitett.Koszonom! Volt alkalom,a Karacsonyi Unnepek es utana is legtobszor megbotrankoztattak mert nem elhettem att ezeket a draga alkalmakat.Szeretnem ha minden szolgalattevo az internetes kozvetitesnel nem zarna ki minket, betegeket a kozos eneklesbol.En a
  zert ragaszkodom a Zilahi Gyulekezethez mert ugy erzem magam mint a mi gyulekezetunkben.Az Ur aldja meg Onoket!

 17. Szekely E.

  Nagyon halas vagyok az Urnak es a Zilahi testvereknek az internetes kozvetitesekkert,sok betegnek nyuit lelki eledelt.Azert hogy tudjam at elni az Istentiszteletekett mintha jelen lennek,szuksegem van arra hogy en is enekeljek.Ezert szeretnem ha MINDEN kozos eneket kozvetitenek.Ez nagyon fontos minden halgato szamara a gyulekezet ismertetese helyet.Nagyon koszonom megertesuket. Az Ur aldja meg a testvereket.

 18. varga zoltan

  Zoltán Varga Zoltán Varga A feleségem nagyon beteg és legutóbb a lába
  orbáncos lett. Olvastunk az Aloe.Vera készitményről ami csodákat tesz.
  Kérem,hogy ha valaki tudna nekünk Aloe.Vera virágot küldeni nagyon
  megköszönnénk mert sajnos az anyagi helyzetünk,hogy nem tudjuk
  megvenni igy is nagyon sok pénz megy el gyógyszerre. Ha valakinek van
  és szívesen elküldené nekünk nagyon örülnénk. Cimünk: Varga Zoltán
  irányitószám vadna szabadság tér 15………….. Sajnos a
  postaköltséget sem tudjuk fizetni.esetleg ha aloevera kenöcsöt
  tudnak küldeni az is jo köszönöm meg aloe sprét

 19. Kérlek segíts meg Uram! Nem találjuk a cicánkat aki családtagnak számított. Kérlek segíts,hogy viszontláthassuk egészségben. Köszönöm Ámen

 20. szepesi józsefné

  kedves Testvérek én nem hozzászólok hanem kérek nehéz helyzetbe került családunk nak minden segítség el kell élelmiszer csomagot elfogadok és autista gyermekeinknek keresünk napközbeni elfoglalkoztatót mi pestlörincen élünk köszönjük ildikó és a család

 21. Viniczai Kornél

  Ha lehet ne az USTREAM-ra rakjátok fel a videókat mert nagyon zavar a reklám. Köszi.

  1. Kedves Kornél,
   Az oldal nem tárol vagy sugároz felvételeket, csupán a feltüntetett felekezetek hivatalos weboldalain szereplő közvetítéseket gyűjti össze. A közvetítések előtt és közben feltűnő zavaró reklámokat könnyedén eltüntetheti az Adblock Plus bővítmény letöltésével.

   További információ:
   http://istentiszteletekonline.hu/informaciok/

 22. Szabó piroska

  Mióta egy ismerősöm gyerekei a gyülekezetbe járnak megtanúltak szemrebbenés nélkül hazudni,annyuk egy álszent aki a gyerekeket apjuk ellen neveli.gratulálok ehez

 23. Erzsébet

  Draga testverek az Urba!

  Szeretettel koszontelek, a lanyomtol Hajnalkatol hallottam rolatok es azota tobszor kovettem az Istentiszteletetteket, amely lelki megnyugvassal tolt el. Amint tudjatok reformatus gyulekezethez tartozzunk de az nem akadajoz hogy mas gyulekezzetbe is reszt vegyek es leirhatom hogy nagyon sokszor voltam testi kozelsegben az Ural az en megvaltomal. Itt Sepsiszentgyorgyon van egy gyulekezet “Elet a lelekbe” ahova meg minden szerdan eljarok a vasarnapi Istentiszteleten kivul es elmondhatom hogy csak igy sikerult hogy elfogadjam a ferjem hirtelen eltavozassat az Urhoz.

  Most egy keressel fordulnek hozzatok, a varossunk lelkiszaporodassabol kifolyolag egy 4 ik parokiat is letre hozztunk es most epitjuk az Ur hazat amihez lelki es anyagi segiseget is szeretnek kerni ha lehetseges, itt kuldom az elerhetoseget es itt boveben tajekozodhatok !!

  Gyöngyvirág utcai Református Gyülekezet

  Minden vasarnapi keressunk az Istentisztelet vegen igy hangzik “Urunk Kerunk adj tehetseget, lelki es testi erot, hogy kozossegunket es templomunkat a te dicsosegedre felepithessuk”
  Koszonom hogy vagytok es szolhattam hozatok adjon a jo Isten erot es kitartast mindnyajunknak ,sok szeretettel Erzsebet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.